Staňte sa s nami súčasťou veľkej rodiny, ktorá miluje knihy a kde knihy majú vlastný život


Moderná edukácia v ošetrovateľstve

Do košíka 810
Skladom (1 ks)
Moderná edukácia v ošetrovateľstve Edita Hlinková a kol.

Vydavateľstvo: Osveta , 2010
Strán: 260
Väzba: brožovaná
Jazyk: Slovenský jazyk
EAN: 9788080633219
Kategória: Medicína

Hodnocení knihy Anotácia:
OBSAH
1 Moderná edukácia v ošetrovateľstve

1.1 Vymedzenie témotvorných pojmov
1.2 Edukácia v ošetrovateľstve
1.3 Edukačná rola sestry
1.4 Determinanty edukácie v ošetrovateľstve
1.5 Edukačný proces v ošetrovateľstve
1.5.1 Prekážky v edukačnom procese
1.6 Význam edukácie v ošetrovateľstve

2 Edukácia pacienta v podpore zdravia

2.1 Definovanie pojmov: zdravie, podpora zdravia, prevencia chorôb, udržiavanie zdravia
2.1.5 Ďalšie významné definície pojmov
2.2 Kompliancia ako rámec podpory zdravia
2.3 Modely zdravia a modely podpory zdravia

3 Edukačné teórie a modely edukácie

3.1 Behaviorálne teórie učenia (klasické a operačné podmieňovanie)
3.2 Kognitívne teórie učenia (modely vyučovania)
3.3 Psychosociálne edukačné modely a teórie
3.4 Metóda humanitnej interpretácie
3.5 Teória rodovej diferenciácie

4 Motivácia v edukácii pacienta

4.1 Definície pojmu motivácia
4.2 Charakteristika a druhy motivácie
4.3 Správanie, motív, potreba
4.4 Incentíva, vonkajšie motivujúce podnety
4.5 Teórie a modely motivácie
4.6 Uspokojovanie potrieb
4.7 Motivácia v edukačnom procese
4.8 Praktické námety na vytváranie a posilňovanie motivácie pacienta

5 Sociálne a multikultúrne aspekty edukácie

5.1 Etnicko-kultúrne aspekty edukácie v ošetrovateľstve
5.2 Demografické faktory a životný štýl v edukácii
5.3 Sociálne charakteristiky – rešpektovanie sociálnej triedy, rodiny a komunity v edukácii
5.4 Očakávania od zdravotnej starostlivosti

6 Posúdenie v edukačnom procese

6.1 Obsah edukačného posúdenia
6.2 Príprava na edukačné posúdenie
6.3 Ako identifikovať deficity vo vedomostiach a zručnostiach
6.4 Realizácia edukačného posúdenia v klinickej praxi

7 Plánovanie, realizácia a hodnotenie edukácie v ošetrovateľstve

7.1 Plánovanie edukácie v ošetrovateľstve
7.2 Realizácia edukácie v ošetrovateľstve
7.3 Hodnotenie edukácie v ošetrovateľstve .

8 Zdroje edukace pacientů na internetu a e-learningové strategie v edukaci pacientů

8.1 Důvody a motivace pro implementaci online edukace pacientů
8.2 E-learning v edukaci pacientů
8.3 Plánování online edukace pacientů
8.4 Druhy online edukačních médií a prostředků pro pacienty
8.5 E-learningové kurzy pro pacienty
8.6 Praktická doporučení pro úpravu studijních materiálů v e-learningovém kurzu
8.7 Rizika e-learningové edukace pacientů
8.8 Budoucnost ICT technologií v edukaci pacientů

9 Edukačné programy v komunite

9.1 Posudzovanie potrieb komunity
9.2 Plánovanie a implementácia edukačných programov
9.3 Modely podpory zdravia pre komunity
9.4 Miesto a prostredie edukácie
9.5 Organizačné formy, metódy a prostriedky edukácie v komunite
9.6 Niektoré programy a projekty na podporu zdravia komunity (národná úroveň)
9.7 Vyhodnotenie edukačných programov

10 Procesuálne riadenie edukácie

10.1 Care management
10.2 Case management
10.3 Caseload management
10.4 Porovnanie systémov caseload management, case management a care management
10.5 Integrácia edukácie do systému case management
10.6 Faktory ovplyvňujúce proces edukácie v rámci systému case management
10.7 Manažment zmeny, hodnotenie efektívnosti edukačného programu, výskum


ÚVOD
Problematika edukácie v ošetrovateľstve má kľúčové postavenie pri dosahovaní zmien v poznaní a správaní pacientov, rodín a komunít. Pomáha ľuďom mať zdraviu prospešné správanie v ich každodennom živote, posilňuje kompetencie a sebadôveru pacienta a rozvíjanie jeho vlastných schopností.
Touto monografiou by sme chceli prispieť k rozšíreniu poznatkov z oblasti edukácie v ošetrovateľstve a podporiť zdravotníckych profesionálov v edukačných aktivitách zameraných na celkové zlepšenie kvality života pacientov, rodín a komunít s pozitívnym efektom na spokojnosť pacientov s ošetrovateľskou starostlivosťou. Vyzdvihujeme edukáciu orientovanú na rešpektovanie a úctu k osobnosti každého jednotlivca, k jeho ľudskej dôstojnosti a spôsobilosti rozhodovať o sebe.
Edukačná rola sestry sa v súčasnosti pokladá za jednu z dôležitých kompetencií a zodpovedností ošetrovateľskej profesie. Registrované sestry majú edukáciu pacientov vymedzenú aj v legislatívnych dokumentoch Slovenskej republiky. Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti a vyhlášky o rozsahu ošetrovateľskej praxe súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov je edukácia, keď „sestra edukuje osobu, rodinu alebo komunitu o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť, poskytuje
informácie súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite“.
V úsilí o komplexné a všeobecné spracovanie problematiky edukácie v ošetrovateľstve boli do publikácie zaradené tieto oblasti: vymedzenie témotvorných pojmov, edukačné teórie a modely, motivácia, posudzovanie, diagnostika, plánovanie, realizácia a hodnotenie edukačného procesu, edukácia na podporu zdravia, sociálne a multikultúrne aspekty edukácie, edukačné programy v komunite, procesuálne riadenie edukácie s využívaním mapy starostlivosti, ako aj možnosti edukácie prostredníctvom informačných technológií a zdrojov edukácie na internete.
Edukácia v ošetrovateľstve má svoje špecifiká v aplikácii na rôzne oblasti problémov súvisiace so zdravím a s chorobou, kultúrou či s vekom jednotlivcov, rodín a komunít, ktoré by svojím rozsahom presiahli rámec publikácie, preto si autorský kolektív neuplatňuje nárok na vyčerpávajúci pohľad na všetky aspekty ošetrovateľskej edukácie a rovnako rešpektuje aj sociálne, ekonomické a politické determinanty, ktoré určujú
očakávania v tejto oblasti s ohľadom na demografický vývoj a meniaci sa charakter poskytovaných zdravotníckych služieb.